STYRELSENS ARBETE

Nationsstyrelsen arbetar löpande för förbättring av nationen. Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, två ledamöter och fyra ledamöter tillika utskottsordföranden. De utskott som finns i styrelsen är utskottet för utbildning, utskottet för verksamhets- och budgetstyrning, utskottet för utredning samt valutskottet. En stor del av styrelsens arbete består av utredningar och långsiktiga projekt på ett mer långsiktigt plan som rör nationens verksamheter. I nuläget är exempel på detta utredningar om nationens jämlikhetsarbete samt en utredning kring möjligheterna att instifta ett livstidsmedlemskap.

Sedan oktober 2019 har östgötar möjlighet att föreslå nya ämbeten till nästa termin. Detta ska göras till nationsstyrelsens mars/oktober-möten. Underlag skickas in senast en vecka i förväg. Nationsstyrelsens protokoll är öppna att läsa för alla medlemmar, vill du läsa dessa eller veta mer om nationsstyrelsens nuvarande arbete; hör av dig till 1Q eller Nationsstyrelsen, via nationsstyrelsen@ostgotanation.se.

Mötesdatum VT24

18 Januari
22 Februari
19 Mars
16 April
13 Maj
11 Juni